News__ Music__ Biografie__ Discografie__ Fotogallerie__ Booking__ Kontakt

Gib mer e Kuss
Gimer doch no n’e Kuss
No so n’e feine Kuss
E länge süesse Kuss
Eso churz vor em Schluss
Gimer doch no n’e Kuss

Bevor Du los fahrsch, u mi hie alleini lasch
Bevor du furt geisch, wägg geisch, u du no nid weisch wo du häre geisch…
Gimer doch no n’e Kuss
No so n’e feine Kuss
E länge süesse Kuss
Eso churz vorem Schluss
Gimer doch no n’e Kuss

Bevor’s hie richtig abgeit, u jede der Anger ineleit
Bevor hie d’s Gäut u d’Macht viel meh als d’s ganze Volk zellt!
Gimer doch no n’e Kuss...

Bevor der Chrieg usbricht u jede der Anger abesticht,
Bevor's hie d'Affe schaffe, mit de Waffe aues zäme z’schlaah!
Gimer doch no n’e Kuss...

Bevor Du los geisch u hie ke Zuekunft meh gsehsch
Bevor du d’Bärge, d’Zwärgegränze, d’Wüeschti, d’s Meer überquersch!

Gimer doch no n’e Kuss
No so n’e feine Kuss
E länge süesse Kuss
Eso churz vorem Schluss
Gimer doch no n’e Schuss....


[top]